Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Phóng to

 • {$*img_src}
 • {$*img_src}

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 
{$*csrf}

Chi tiết review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
{$*display_content}
ĐăngKhông đăng Xóa Sửa
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

{$*count_comment} Bình luận

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
Đăng
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
 • {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon} {$*display_writer} {$*write_date}

  {$*display_content}
 • {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon} {$*display_writer} {$*write_date}

  {$*display_content}
Không có bình luận.

{$*display_group_icon}{$*display_nick_icon}Review của {$*display_writer}

Lượt xem review
{$*count_hit}
Bình luận review
{$*count_comment}
Thích review này
{$*count_like}
Ngày viết review
{$*write_date}
{$*display_best_icon_text}

Review sản phẩm khác

Chưa có review sản phẩm khác.

#Tag trong review gần đây

#{$*hashtag} #{$*hashtag}

Chưa có #Tag trong review gần đây.

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 

Viết review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Đăng review
error

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 

Sửa review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
 • {$*img_url}
 • {$*img_url}
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Sửa review
error

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Đăng review
error


ABOUT US 

  PRODUCT

BLOG
Trang Hiện Tại
 1. Trang Chủ
 2. 이용약관

이용약관

천연 수제 제품 회사 “eccomorning” 쇼핑몰에 오신 것을 환영합니다.
당사는 호치민 Long An쪽 부근에 제조시설을 갖추고 있으며 호치민 7군에 쇼룸이 위치해 있습니다.
베트남내 유일하게 최신화된 생산 설비 및 숙련된 인력을 가지고 천연 수제 제품을 전문적으로 제조 및 유통 판매 하고 있습니다.


당사 웹 사이트는 아래 약관이 적용되며 사전 통지없이 언제든지 변경, 수정, 추가 또는 제거 될 수 있습니다. 변경 사항을 자주 확인하십시오
.1. 사이트 메뉴얼
고객은 회원가입 신청 또는 회원정보 변경 시 실명으로 모든 사항을 사실에 근거하여 작성하여야 하며, 허위 또는 타인의 정보를 등록할 경우 그와 관련된 권리를 주장할 수 없습니다.
고객은 자신의 암호, 계정 및 웹 활동에 대한 책임이 있습니다. 또한 승인없이 계정에 액세스하는 경우 당사에 알려야 합니다.
당사는 귀하가 규정을 준수하지 않아 발생한 손해 나 손실에 대해 직 간접적으로 어떠한 책임을 지지 않습니다.
등록 과정에서 귀하는 웹 사이트에서 홍보 이메일을 수신하는 데 동의를 합니다. 계속해서 메일 수신을 원하지 않는 경우 모든 프로모션 이메일 하단에 있는
링크를 클릭하여 거부 할 수 있습니다.
가짜 정보가 발견되면 즉시 계정을 잠 그거나 베트남 법률에 따라 다른 조치를 취합니다.
 
2. 주문 및 제품 가격
우리는 소비자에게 가장 정확한 제품 정보와 가격을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 단, 상품 가격이 웹 사이트에 올바르게 표시되지 않거나 가격이 잘못 표시되는 경우 등
오류가 있을 수 있으며, 경우에 따라 안내를 드리겠습니다.
당사는 또한 주문 확인 또는 지불 여부에 관계없이 주문을 거부하거나 취소 할 권리가 있습니다.
www.eccomorning.com에 나열된 제품 가격은 부가가치세 (VAT)를 포함한 최종 가격입니다. 상품 가격은 첨부 된 시간 및 프로모션에 따라 변경 될 수 있습니다. 경우에 따라,
배송비 또는 주문 처리 요금이 적용되며 주문 시 결제 페이지에 명확하게 표시됩니다.
 
3. 프로모션
고객에게 많은 혜택을 제공하고자, 정기적으로 특별 할인을 하고 있습니다. 그러나 모든 고객에 대한 공정성을 보장하기 위해 당사는 귀하가 프로모션에 참여할 때 비 개인적 사용,
대량 구매 또는 판매에 대한 주문을 거부 할 권리를 보유합니다.
일반적으로 특별 프로모션에 참여할 때 고객 당 최대 제품 수를 제한하지 않습니다. 프로모션 약관은 프로그램 실행 시 수시로 메인 페이지 또는 프로모션 페이지에 업데이트되며
고객에게 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
당사는 고객에게 예고없이 프로모션 약관을 충족하지 않는 주문을 거부 할 권리를 보유합니다.
따라서 각 프로그램에 대한 이용 약관을 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다.
 
4. 쿠폰코드
쿠폰 코드는 주문 금액에 대해 부분 또는 전체 할인을 받을 수 있으며 구매 시 적용되며 회원가입을 한 고객에게 제공하는 할인의 한 형태입니다.
각 주문은 할인 코드 1 개만 적용되며, 첨부 된 쿠폰 코드 사용 약관에 대한 자세한 정보를 받게 됩니다. 모든 고객에게 공정성을 보장하기 위해 당사는 비 개인적 사용,
대량 구매 또는 재판매를 위한 주문을 거부 할 권리를 보유합니다.
당사는 쿠폰 코드 사용 약관을 충족하지 않는 쿠폰 코드를 사용하여 사전 통지없이 주문을 거부 할 수 있는 권리를 보유합니다. 이 경우 쿠폰 코드는 재발급되지 않습니다.
또한 당사는 만료 된 코드의 갱신을 거부하거나, 귀하의 일방적인 주문 중단을 거부 할 권리가 있습니다.
 
5. 회원의 의무
시스템을 방해하거나 데이터 구조를 변경하기 위해 프로그램, 도구 또는 기타 형식을 사용해서는 안됩니다. 또한 고객은 이 약관에서 규정하는 사항과 기타 회사가 정한 제반 규정,
공지사항 등 회사가 공지하는 사항 및 관계법령을 준수하여야 하며, 기타 회사의 업무 및 쇼핑몰 운영에 방해가 되는 행위, 회사의 명예를 손상시키는 행위를 해서는 안됩니다.
위반하는 개인이나 조직은 모든 권리를 박탈 당하고 필요한 경우 법 앞에서 기소 될 것입니다.
모든 거래 정보는 기밀로 유지되지만 법에서 요구하는 경우 법 집행 기관에 정보를 제공해야합니다.

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close

Phóng to

 • {$*img_src}
 • {$*img_src}

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 
{$*csrf}

Chi tiết review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
{$*display_content}
ĐăngKhông đăng Xóa Sửa
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

{$*count_comment} Bình luận

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
Đăng
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
 • {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon} {$*display_writer} {$*write_date}

  {$*display_content}
 • {$*display_group_icon}{$*display_nick_icon} {$*display_writer} {$*write_date}

  {$*display_content}
Không có bình luận.

{$*display_group_icon}{$*display_nick_icon}Review của {$*display_writer}

Lượt xem review
{$*count_hit}
Bình luận review
{$*count_comment}
Thích review này
{$*count_like}
Ngày viết review
{$*write_date}
{$*display_best_icon_text}

Review sản phẩm khác

Chưa có review sản phẩm khác.

#Tag trong review gần đây

#{$*hashtag} #{$*hashtag}

Chưa có #Tag trong review gần đây.

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 

Viết review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Đăng review
error

Đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát.

 

Sửa review

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
 • {$*img_url}
 • {$*img_url}
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Sửa review
error

{$*img_product_tiny_image}

{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}

{$*product_name|cut:50,...}

{$*product_price} {$*product_tax_type_text}

{$*product_review_count}
Review
Điểm đánh giá
{$*product_rating}
Chọn sản phẩm khác
Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  
{$*csrf}

Số ký tự

Đang tải. Vui lòng đợi trong giây lát.  

Nhúng bài viết vào MXH

Đăng review
error